مخازن سمپاش

مخزن سمپاش 600 لیتری

مخزن سمپاش ۶۰۰ لیتری

مخزن سمپاش 600 لیتری زرد

مخزن سمپاش ۶۰۰ لیتری زرد

مخزن سمپاش 400 لیتری

مخزن سمپاش ۴۰۰ لیتری

مخزن سمپاش 400 لیتری زرد

مخزن سمپاش ۴۰۰ لیتری زرد

مخزن سمپاش 110 لیتری

مخزن سمپاش ۱۱۰ لیتری