مخازن آب پلی اتیلن

مخازن افقی

مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی

مخزن ۱۵۰۰ لیتری افقی

مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی

مخزن ۸۰۰ لیتری افقی

مخزن ۵۰۰ لیتری افقی

مخزن ۳۰۰ لیتری افقی

مخزن ۲۵۰ لیتری افقی

مخزن ۱۰۰ لیتری افقی

مخزن ۷۰ لیتری افقی

مخازن عمودی

مخزن پلی اتیلن 3000 لیتری عمودی

مخزن ۳۰۰۰ لیتری عمودی

مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی

مخزن آب 1500 لیتری عمودی

مخزن ۱۵۰۰ لیتری عمودی

مخزن آب پلی اتیلن 1100 لیتری

مخزن ۱۱۰۰ لیتری عمودی

مخزن آب پلی اتیلن 1000 لیتری

مخزن ۱۰۰۰ لیتری عمودی

مخزن ۵۰۰ لیتری عمودی

مخزن 400 لیتری پلی اتیلن

مخزن ۴۰۰ لیتری عمودی

مخزن 350 لیتری پلی اتیلن آب

مخزن ۳۵۰ لیتری عمودی

مخزن 220 لیتری

مخزن ۲۲۰ لیتری عمودی

مخزن ۱۰۰ لیتری عمودی

مخازن مکعبی

مخزن مکعبی 100 لیتری

مخزن ۱۰۰ لیتری مکعبی

مخازن زیرپله ای

مخزن زیر پله 500 لیتری

مخزن زیرپله ۵۰۰ لیتری

مخزن زیرپله ۶۰۰ لیتری

مخزن زیرپله ۱۰۰۰ لیتری