وان پلاستیکی

وان پلی اتیلن ۱۰۰ لیتری

وان پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری

وان پلی اتیلن ۷۰۰ لیتری

وان پلی اتیلن ۱۳۰۰ لیتری