وان پلاستیکی

وان پلی اتیلن 100 لیتری

وان پلی اتیلن 500 لیتری

وان پلی اتیلن 700 لیتری

وان پلی اتیلن 1300 لیتری